محل پروژه های کناف

کارفرما

پروژه همت کناف در مرحله زیر سازی کناف و در مرحله نصب پانل کناف

اقای قادری

سپاهان  کناف در مرحله نصب پانل کناف  و درزگیری کناف و مرحله ماستیک کناف

اقای ساجدی

پروژه دشتستان کناف در مرحله ماستیک کناف و اتمام  کناف

اقای پاکزاد

     سهروردی کناف در مرحله زیر سازی کناف و نصب پانل کناف

اقای عاملی

پروژه الهیه سقف کناف و دکوراتیو در حال زیرسازی

اقای مومنی

پروژه دولت نعمتی در حال زیرسازی کناف و نصب پانل کناف (پروژه های کناف ایران )

اقای عباسی

پروژه دولت قلندری در حال زیرسازی کناف

اقای درویش

پروژه کوتون شریعتی . سقف کناف و دیوار کناف ( پروژه های کناف ایران )

اقای عسگری

پروژه های کناف ایران

پروژه های کناف